Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Obowiązujące opłaty w ROD „Zalesie” w 2018 r.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA


            Zgodnie z  §143 Statutu PZD  corocznie ustala ją KR PZD podejmując uchwałę – w 2018 r wynosi 6 zł - 100% dla ROD płatna do 31 czerwca 2017 r.

OPŁATA OGRODOWA

            Zgodnie z §144 i §145 Statutu PZD ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę – jest liczona od m² i zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego Nr5  /IV/2018 z dnia      21 kwietnia 2018 r., które postanowiło, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, uchwalić wysokość opłaty ogrodowej w 2018 r. w kwocie 0,58 gr od m² powierzchni użytkowanej działki
Opłatę ogrodową  działkowiec w ROD „Zalesie” w Lędzinach obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30-06-2018 r.

 

OPŁATA ENERGETYCZNA

            Zgodnie z §144 Statutu PZD ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę – jest liczona od użytkownika energii w ROD i zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia     21 kwietnia 2018 r., które postanowiło na podstawie danych z 2017 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich   pod liczników w 2017 r., Nr.5  /IV/2018 uchwala dodatkową opłatę energetyczną na 2018 r. w wysokości 10 zł. od członka - działkowca w ROD „Zalesie”, który korzysta z energii elektrycznej. Brak opłaty za zużytą energię jak i opłaty za działkę spowoduje odłączenie zasilania energii dłużnikowi. Ponownie podłączenie nastąpi po uiszczeniu kary w wysokości 50,00 zł

 

OPŁATA  OGRODOWA WODNA

            Zgodnie z §144 Statutu PZD pkt.3 opłata na pokrycie kosztów dostarczania wody pitnej dla działkowców  zgodnie z Uchwałą Nr 5  /IV/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia      21 kwietnia 2018 r w wysokości 1,00 zł od działki na rok.

 

OPŁATA  OGRODOWA ZA WYWÓZ ŚMIECI


            Zgodnie z §144 Statutu PZD pkt.3  Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia   21 kwietnia 2018 r. Nr.5 /IV/2018, które postanowiło  ustalić opłatę na pokrycie kosztów wywozu śmieci z terenu ROD , oraz z uchwałą Rady Gminy Chrząstowice regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości w wysokości 20,00 zł od działki.

 

PRACE SPOŁECZNE NA RZECZ OGRODU

            Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 21 kwietnia 2018r. ustalono wysokość ulgi  za prace społeczne na rzecz ogrodu  np. :

            1.utrzymywania przez członka PZD przez cały rok w czystości  rowów melioracyjnych: na        połowie ich szerokości, w wysokości 60,00 zł

            2. oraz utrzymywanie przez członka PZD przez cały rok w czystości i wykaszaniu traw alei powyżej              4 m szerokości (przy wewnętrznej linii ogrodzenia) w wysokości 32,00zł

Inne prace społeczne do wykonania na rzecz ROD

1.   Koszenie trawy wokół parkingu ogrodu.

2.   Sprzątanie parkingów i jego naprawa nawierzchni

3.   Malowanie bram wejściowych i tablic ogłoszeniowych

4.   Porządkowanie terenu przed i za ogrodzeniem ogrodu.

5.   Równanie dróg (alei) wewnętrznych ogrodu.

6.   Inne prace wskazane przez gospodarza ogrodu

7.   Prace porządkowe wewnątrz biurowca - świetlica

UWAGA. Działkowicze, którzy chcą wykonać prace społeczne na  rzecz naszego Ogrodu, proszeni są o zgłoszenie się do biura Zarządu.

 

PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (OPŁATA INWESTYCYJNA) dla nowych członków

Zgodnie z §147 ust.1 pkt.1 Statutu PZD ustala Zarząd Ogrodu w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2018 r. wynosi 300 zł od działki płatna w terminie 5 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi.

PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (WPISOWE) dla nowych członków

Zgodnie z §147 ust.1 pkt.2 Statutu PZD ustala Zarząd Okręgowy w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2018 r. wynosi 200 zł od działki płatne w terminie 5 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Podział wpisowego: 20% pozostaje w ROD, 50% OZ PZD, 30% KR PZD.

UWAGA:
Małżonkowie będący członkami PZD opłacają jedną opłatę na potrzeby ogrodu i inne świadczenia uchwalane przez walne zebrania w wymiarze przypadającym na jedną działkę.

 

 

Zarząd ROD uprzejmie prosi, by wpłaty z tytułu zobowiązań finansowych na rzecz ROD dokonywać na konto bankowe

                   ROD „ZALESIE”  w Lędzinach
              BS w Opolu, ul. Książąt Opolskich 36 a


     Nr konta: 56 8898 0003 2001 0000 2668 0001

Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy. Prosimy nie uznawać się samodzielnie opłatami za wykonanie prac społecznych na rzecz ogrodu. Jest to należność wypłacana na podstawie decyzji Zarządu.

 

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).