Copyright 2022 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Opłaty

 SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Zgodnie z  §143 Statutu PZD  corocznie ustala ją KR PZD podejmując uchwałę – w 2016 r wynosi 6 zł - 100% dla ROD płatna do 31 czerwca 2016 r.

OPŁATA OGRODOWA
Zgodnie z §144 i §145 Statutu PZD ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę – jest liczona od m2 i zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego NR.8/IV/20156 z dnia 23 kwietnia 2016 r., które postanowiło, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, uchwalić wysokość opłaty ogrodowej w 2016 r. w kwocie 0,45 gr od m² powierzchni użytkowanej działki
Opłatę ogrodową  działkowiec w ROD „Zalesie” w Lędzinach obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31-06-2015 r.

OPŁATA ENERGETYCZNA
Zgodnie z §144 Statutu PZD ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę – jest liczona od użytkownika energii w ROD i zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 23 kwietnia 2016 r., które postanowiło na podstawie danych z 2015 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników w 2015 r., uchwala dodatkową opłatę energetyczną na 2016 r. w wysokości 18 zł. od członka - działkowca w ROD „Zalesie”, który korzysta z energii elektrycznej. Stawka powyższa zostaje podzielona na dwie równe raty, płatne przy regulowaniu należności w okresach: wiosennym i jesiennym.

OPŁATA  OGRODOWA WODNA

Zgodnie z §144 Statutu PZD pkt.3 opłata na pokrycie kosztów dostarczania wody pitnej dla działkowców  zgodnie z Uchwałą nr.8/IV/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 23 kwietnia 2016 r w wysokości 5,00 zł od działki na rok.

OPŁATA  OGRODOWAZA WYWÓZ ŚMIECI

Zgodnie z §144 Statutu PZD pkt.3  Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 23 kwietnia 2016 r. Nr.8/IV/2016, które postanowiło  ustalić opłatę na pokrycie kosztów wywozu śmieci z terenu ROD , zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chrząstowice regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości w wysokości 8,50 zł od działki.

PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (OPŁATA INWESTYCYJNA)dla nowych członków
Zgodnie z §147 ust.1 pkt.1 Statutu PZD ustala Zarząd Ogrodu w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2016 r. wynosi 250 zł od działki płatna w terminie 5 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi.

PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (WPISOWE)dla nowych członków
Zgodnie z §147 ust.1 pkt.2 Statutu PZD ustala Zarząd Okręgowy w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2016 r. wynosi 220 zł od działki płatne w terminie 5 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Podział wpisowego: 20% pozostaje w ROD, 50% OZ PZD, 30% KR PZD.

UWAGA:
Małżonkowie będący członkami PZD opłacają jedną opłatę na potrzeby ogrodu i inne świadczenia uchwalane przez walne zebrania w wymiarze przypadającym na jedną działkę.

Zarząd ROD uprzejmie prosi, by wpłaty z tytułu zobowiązań finansowych na rzecz ROD dokonywać na konto bankowe ROD „ZALESIE”  w Lędzinach w BS w Opolu, ul. Książąt Opolskich 36a


     Nr konta: 56 8898 0003 2001 0000 2668 0001

Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy.

f t g m