Copyright 2023 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

PLAN PRACY ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „ZALESIE” W LĘDZINACH NA 2018 ROK

            I. Działalność organizacyjna.

  1  Posiedzenia zarządu odbywać się będą raz w miesiącu, a razie potrzeby częściej.

  2  Przedstawić w gablotach ogłoszeniowych kalendarz posiedzeń zarządu i dyżurów     członków zarządu oraz informacje bieżące Zarządu i materiały jednostek nadrzędnych PZD.

  3 Przegląd dokumentacji członkowskiej pod kątem zgodności z postanowieniami nowego Statutu PZD. Sukcesywne uzupełnianie brakujących i aktualizowanie niekompletnych dokumentów i informacji.

  4 Bieżące prowadzenie rejestru, działek, działkowców i członków PZD oraz ocena stanu zagospodarowania i estetyki działek

  5  Nagradzanie działkowców wyróżniających się zaangażowaniem w pracę społeczną na rzecz ogrodu oraz działkowców dbających o estetykę i zagospodarowanie działek i ich otoczenia.

 

            II. Działalność szkoleniowa.

  1 Wstępne szkolenie dla nowych działkowców w siedzibie ROD „Zalesie” na temat znajomości prawa działkowego, ochrony roślin i środowiska itp.

  2 Kierowanie nowo przyjętych działkowców na specjalistyczne szkolenia z zakresu znajomości prawa działkowego, ochrony roślin i środowiska itp. organizowanych przez PZD Okręgu Opolskiego.

  4.Zgłaszanie działkowców na szkolenia wyjazdowe organizowane i finansowane z funduszu oświatowego OZ i KR PZD .

  5 Stałe podnoszenie i doskonalenie praktycznej wiedzy fachowej członków ROD poprzez szkolenia na terenie Naszego ogrodu.

  6 Bieżące informowanie działkowców o istotnych problemach PZD, nowościach organizacyjnych oraz wewnętrznych sprawach ogrodu na stronie internetowej ogrodu oraz poprzez ogłoszenia w gablotach

 

            III. Działalność na rzecz działkowców, społeczności lokalnej i środowiska.

 1 Zorganizowanie Dnia Działkowca połączonego z zabawą dla działkowców.

 2 Zorganizowanie Dnia Dziecka .

 3 Zorganizowanie konkursu o miano najładniejszej działki w ogrodzie

 4. Udział w konkursach ogrodowych organizowanych przez  PZD Okręgu Opolskiego.

 

           IV Działalność na rzecz bezpieczeństwa w ogrodzie           

 1 Stała współpraca z Komendantem z KP w Ozimku oraz z Komendantem Miejskim Policji w Opolu  w zakresie bezpieczeństwa działkowców i ich mienia.

 2 Pomoc działkowcom w nawiązaniu kontaktu z firmami ubezpieczającymi dobytek na ogrodach.

 3 Organizowanie okresowych przeglądów ogrodu .

 4 Sporządzenie kosztorysu na wykonanie monitoringu rejestrującego obraz  z parkingów , bram wjazdowych ,biura zarządu i głównych alei ogrodowych.

 

             V Działalność inwestycyjno-remontowa.

 1  Naprawa nawierzchni parkingów i głównych alei ogrodowych

 2  Kontynuacja remontu domu działkowca

     - wymiana drzwi świetlicy

     - wymiana okien w budynku zarządu

     -zabezpieczenie instalacji wodnej w budynku biura przed zamarzaniem

 3 Kontynuacja wymiany uszkodzeń ogrodzeniowych i siatki na odcinkach wymagających pilnej naprawy

   --bieżąca naprawa ogrodzenia z siatki na całej długości od strony lasu i łąk

   --bieżąca naprawa drobnych uszkodzeń ogrodzeń,bram i furtek  

 4 Bieżące utrzymanie porządku i estetyki terenów w obrębie parkingów i terenów zewnętrznych ogrodu oraz wokół budynku biurowca.

 5 Sukcesywne rozszerzanie stanu posiadania ogólnodostępnego sprzętu ogrodniczego na potrzeby ogrodu i działkowców .

 6 Wymiana  liczników elektrycznych nie spełniających wymogów legalizacji (dalszy etap ).

 7 Sporządzenie kosztorysu naprawy dachu budynku biurowca ( bardzo zły stan ) oraz sposób finansowania tego zadania .

Środki na realizację proponowanych zadań pochodzić będą głównie z bieżących opłat na rzecz działek, opłat inwestycyjnych oraz ewentualnej dotacji, o którą wystąpimy do Wójta Gminy Chrząstowice .

                                                                                 Zarząd ROD „Zalesie”

 

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).