Copyright 2024 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Zimowe zmiany w ROD

UWAGA!

Od  dnia 5 listopada 20022r. do 1 kwietnia 2023r. zostają wprowadzone następujące zmiany na terenie ROD "Zalesie":

  • zakręcone zostanie ujęcie wody pitnej przy budynku zarządu

  • biuro będzie czynne w każdą sobotę w godzinach 9:00 - 12:00

  • brama wjazdowa nr 2 będzie czynna w czasie działalności biura, a brama nr 1 będzie zamknięta.

SZANOWNI DZIAŁKOWICZE ZALEGAJACY Z OPŁATAMI

Wszyscy działkowicze, którzy zalegają z opłatami za rok 2021, którzy nie wpłacą pieniędzy do kasy, bądź nie dokonają przelewu na konto bankowe do dnia 30 września 2022 roku zostaną pozbawieni dopływu prądu do działki od dnia 1 października 2022 r. Warunkiem ponownego podłączenia prądu jest uiszczenie zaległej opłaty powiększonej o kwotę 50 zł zgodnie z regulaminem .

Zarząd ROD „ ZALESIE"

UWAGA!

Kasa  w budynku ROD "Zalesie" będzie nieczynna do dnia 3 września 2022 r. włącznie.

Uwaga!

W dniu 27 sierpnia 2022 roku (sobota) biuro Zarządu ROD "Zalesie" będzie nieczynne.

Kontener na odpady

Uwaga!

b_200_150_16777215_0_0_images_kontener.jpg


Kontener pod budynkiem działkowca (ostatni w tym roku):

14.11 - podstawienie

16.11 godz. 10:00  - zabranie kontenera

Prace budowlane na działce

UWAGA!

Rozbudowy, remonty, budowy nowych altan oraz wiat na terenie działki należącej do ROD musi być obligatoryjnie zgłoszone w Zarządzie ROD zgodnie z §45 Regulaminu ROD. Brak zgłoszenia będzie skutkował zastosowaniem §46 ww. Regulaminu.

Uwaga

Szanowni działkowicze.

Informujemy, że w kasie Zarządu można odbierać kwoty wynikające z udokumentowanej pracy na rzecz ogrodu.

 

PLAN PRACY ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „ZALESIE” W LĘDZINACH NA 2018 ROK

            I. Działalność organizacyjna.

  1  Posiedzenia zarządu odbywać się będą raz w miesiącu, a razie potrzeby częściej.

  2  Przedstawić w gablotach ogłoszeniowych kalendarz posiedzeń zarządu i dyżurów     członków zarządu oraz informacje bieżące Zarządu i materiały jednostek nadrzędnych PZD.

  3 Przegląd dokumentacji członkowskiej pod kątem zgodności z postanowieniami nowego Statutu PZD. Sukcesywne uzupełnianie brakujących i aktualizowanie niekompletnych dokumentów i informacji.

  4 Bieżące prowadzenie rejestru, działek, działkowców i członków PZD oraz ocena stanu zagospodarowania i estetyki działek

  5  Nagradzanie działkowców wyróżniających się zaangażowaniem w pracę społeczną na rzecz ogrodu oraz działkowców dbających o estetykę i zagospodarowanie działek i ich otoczenia.

 

            II. Działalność szkoleniowa.

  1 Wstępne szkolenie dla nowych działkowców w siedzibie ROD „Zalesie” na temat znajomości prawa działkowego, ochrony roślin i środowiska itp.

  2 Kierowanie nowo przyjętych działkowców na specjalistyczne szkolenia z zakresu znajomości prawa działkowego, ochrony roślin i środowiska itp. organizowanych przez PZD Okręgu Opolskiego.

  4.Zgłaszanie działkowców na szkolenia wyjazdowe organizowane i finansowane z funduszu oświatowego OZ i KR PZD .

  5 Stałe podnoszenie i doskonalenie praktycznej wiedzy fachowej członków ROD poprzez szkolenia na terenie Naszego ogrodu.

  6 Bieżące informowanie działkowców o istotnych problemach PZD, nowościach organizacyjnych oraz wewnętrznych sprawach ogrodu na stronie internetowej ogrodu oraz poprzez ogłoszenia w gablotach

 

            III. Działalność na rzecz działkowców, społeczności lokalnej i środowiska.

 1 Zorganizowanie Dnia Działkowca połączonego z zabawą dla działkowców.

 2 Zorganizowanie Dnia Dziecka .

 3 Zorganizowanie konkursu o miano najładniejszej działki w ogrodzie

 4. Udział w konkursach ogrodowych organizowanych przez  PZD Okręgu Opolskiego.

 

           IV Działalność na rzecz bezpieczeństwa w ogrodzie           

 1 Stała współpraca z Komendantem z KP w Ozimku oraz z Komendantem Miejskim Policji w Opolu  w zakresie bezpieczeństwa działkowców i ich mienia.

 2 Pomoc działkowcom w nawiązaniu kontaktu z firmami ubezpieczającymi dobytek na ogrodach.

 3 Organizowanie okresowych przeglądów ogrodu .

 4 Sporządzenie kosztorysu na wykonanie monitoringu rejestrującego obraz  z parkingów , bram wjazdowych ,biura zarządu i głównych alei ogrodowych.

 

             V Działalność inwestycyjno-remontowa.

 1  Naprawa nawierzchni parkingów i głównych alei ogrodowych

 2  Kontynuacja remontu domu działkowca

     - wymiana drzwi świetlicy

     - wymiana okien w budynku zarządu

     -zabezpieczenie instalacji wodnej w budynku biura przed zamarzaniem

 3 Kontynuacja wymiany uszkodzeń ogrodzeniowych i siatki na odcinkach wymagających pilnej naprawy

   --bieżąca naprawa ogrodzenia z siatki na całej długości od strony lasu i łąk

   --bieżąca naprawa drobnych uszkodzeń ogrodzeń,bram i furtek  

 4 Bieżące utrzymanie porządku i estetyki terenów w obrębie parkingów i terenów zewnętrznych ogrodu oraz wokół budynku biurowca.

 5 Sukcesywne rozszerzanie stanu posiadania ogólnodostępnego sprzętu ogrodniczego na potrzeby ogrodu i działkowców .

 6 Wymiana  liczników elektrycznych nie spełniających wymogów legalizacji (dalszy etap ).

 7 Sporządzenie kosztorysu naprawy dachu budynku biurowca ( bardzo zły stan ) oraz sposób finansowania tego zadania .

Środki na realizację proponowanych zadań pochodzić będą głównie z bieżących opłat na rzecz działek, opłat inwestycyjnych oraz ewentualnej dotacji, o którą wystąpimy do Wójta Gminy Chrząstowice .

                                                                                 Zarząd ROD „Zalesie”

 

Obowiązujące opłaty w ROD „Zalesie” w 2018 r.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA


            Zgodnie z  §143 Statutu PZD  corocznie ustala ją KR PZD podejmując uchwałę – w 2018 r wynosi 6 zł - 100% dla ROD płatna do 31 czerwca 2017 r.

OPŁATA OGRODOWA

            Zgodnie z §144 i §145 Statutu PZD ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę – jest liczona od m² i zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego Nr5  /IV/2018 z dnia      21 kwietnia 2018 r., które postanowiło, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, uchwalić wysokość opłaty ogrodowej w 2018 r. w kwocie 0,58 gr od m² powierzchni użytkowanej działki
Opłatę ogrodową  działkowiec w ROD „Zalesie” w Lędzinach obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30-06-2018 r.

 

OPŁATA ENERGETYCZNA

            Zgodnie z §144 Statutu PZD ustala Walne Zebranie podejmując uchwałę – jest liczona od użytkownika energii w ROD i zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia     21 kwietnia 2018 r., które postanowiło na podstawie danych z 2017 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich   pod liczników w 2017 r., Nr.5  /IV/2018 uchwala dodatkową opłatę energetyczną na 2018 r. w wysokości 10 zł. od członka - działkowca w ROD „Zalesie”, który korzysta z energii elektrycznej. Brak opłaty za zużytą energię jak i opłaty za działkę spowoduje odłączenie zasilania energii dłużnikowi. Ponownie podłączenie nastąpi po uiszczeniu kary w wysokości 50,00 zł

 

OPŁATA  OGRODOWA WODNA

            Zgodnie z §144 Statutu PZD pkt.3 opłata na pokrycie kosztów dostarczania wody pitnej dla działkowców  zgodnie z Uchwałą Nr 5  /IV/2018 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia      21 kwietnia 2018 r w wysokości 1,00 zł od działki na rok.

 

OPŁATA  OGRODOWA ZA WYWÓZ ŚMIECI


            Zgodnie z §144 Statutu PZD pkt.3  Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia   21 kwietnia 2018 r. Nr.5 /IV/2018, które postanowiło  ustalić opłatę na pokrycie kosztów wywozu śmieci z terenu ROD , oraz z uchwałą Rady Gminy Chrząstowice regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości w wysokości 20,00 zł od działki.

 

PRACE SPOŁECZNE NA RZECZ OGRODU

            Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 21 kwietnia 2018r. ustalono wysokość ulgi  za prace społeczne na rzecz ogrodu  np. :

            1.utrzymywania przez członka PZD przez cały rok w czystości  rowów melioracyjnych: na        połowie ich szerokości, w wysokości 60,00 zł

            2. oraz utrzymywanie przez członka PZD przez cały rok w czystości i wykaszaniu traw alei powyżej              4 m szerokości (przy wewnętrznej linii ogrodzenia) w wysokości 32,00zł

Inne prace społeczne do wykonania na rzecz ROD

1.   Koszenie trawy wokół parkingu ogrodu.

2.   Sprzątanie parkingów i jego naprawa nawierzchni

3.   Malowanie bram wejściowych i tablic ogłoszeniowych

4.   Porządkowanie terenu przed i za ogrodzeniem ogrodu.

5.   Równanie dróg (alei) wewnętrznych ogrodu.

6.   Inne prace wskazane przez gospodarza ogrodu

7.   Prace porządkowe wewnątrz biurowca - świetlica

UWAGA. Działkowicze, którzy chcą wykonać prace społeczne na  rzecz naszego Ogrodu, proszeni są o zgłoszenie się do biura Zarządu.

 

PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (OPŁATA INWESTYCYJNA) dla nowych członków

Zgodnie z §147 ust.1 pkt.1 Statutu PZD ustala Zarząd Ogrodu w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2018 r. wynosi 300 zł od działki płatna w terminie 5 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi.

PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (WPISOWE) dla nowych członków

Zgodnie z §147 ust.1 pkt.2 Statutu PZD ustala Zarząd Okręgowy w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2018 r. wynosi 200 zł od działki płatne w terminie 5 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Podział wpisowego: 20% pozostaje w ROD, 50% OZ PZD, 30% KR PZD.

UWAGA:
Małżonkowie będący członkami PZD opłacają jedną opłatę na potrzeby ogrodu i inne świadczenia uchwalane przez walne zebrania w wymiarze przypadającym na jedną działkę.

 

 

Zarząd ROD uprzejmie prosi, by wpłaty z tytułu zobowiązań finansowych na rzecz ROD dokonywać na konto bankowe

                   ROD „ZALESIE”  w Lędzinach
              BS w Opolu, ul. Książąt Opolskich 36 a


     Nr konta: 56 8898 0003 2001 0000 2668 0001

Dla identyfikacji należy podać imię i nazwisko oraz numer działki, której wpłata dotyczy. Prosimy nie uznawać się samodzielnie opłatami za wykonanie prac społecznych na rzecz ogrodu. Jest to należność wypłacana na podstawie decyzji Zarządu.

 

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).