Copyright 2023 - Rodzinny Ogród Działkowy "ZALESIE" w Lędzinach

Uwaga!

Osoby, które chcą sprzedać lub nabyć działkę proszone są o zgłoszenie się w siedzibie Zarządu w celu złożenia stosownych oświadczeń. Wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Przydatne dokumenty".

Licznik energii elektrycznej

electricity-148818_150.pngDziałkowicze posiadający licznik energii elektrycznej wewnątrz altan proszeni są o pilny kontakt z elektrykiem p. Bonifacym Błach – tel. 603 654 099

 

Nowy Regulamin ROD

b_84_84_16777215_0_0_images_paragraf.jpgPodczas posiedzenia KR PZD, które odbywało się 1 października 2015 roku uchwalony został Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku. Regulamin można uzyskać w siedzibie Zarządu ROD ZALESIE.

Wersja pdf do pobrania

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, że w okresie zimowym tj. od dnia 20.XII.2015  do odwołania obowiązywać będzie całkowity zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych na teren ogrodu.

Spowodowane jest to rozjeżdżaniem alejek i powstawaniem dziur oraz kolein.

                                                             Z A R Z Ą D

W sytuacji uzasadnionej konieczności wjazdu samochodem, należy z wyprzedzeniem uzgodnić termin z przedstawicielami zarządu, telefonując  pod nr 77 442 04 43  lub bezpośrednio w siedzibie zarządu w dniu urzędowania.

Zakaz spalania odpadów

Wiosenne porządki w ogrodach działkowych rozpoczęły się na dobre. Niestety, podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, pojedynczy działkowcy dopuszczają się spalania liści czy gałęzi. Krajowa Rada PZD przypomina o bezwzględnym zakazie palenia ognisk na działkach. Za złamanie zakazu grozi sroga kara.

Bezwzględny zakaz spalania

O tym, że na działkach obowiązuje bezwzględny zakaz spalania zeschłych liści, gałęzi czy innych odpadów jasno mówi Regulamin ROD. Niestety, w milionowej grupie działkowców zawsze znajdą się pojedyncze osoby, które zlekceważą ten zakaz. Te go typu zachowania są szczególnie rażące dla mieszkańców pobliskich osiedli, kierowców tras komunikacyjnych przebiegających wzdłuż ogrodów, a także działkowców przestrzegających Regulaminu ROD. Dlatego też Krajowa Rada PZD ponownie przypomina wszystkim działkowcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na terenie ogrodów działkowych. Regulamin ROD przewiduje w tym zakresie jeden wyjątek, a mianowicie dopuszczenie do spalania porażonych przez choroby i szkodniki części roślin, ale pod warunkiem, że przepisy powszechnie obowiązujące - przepisy miejscowe - nie stanowią inaczej. Jednak dziś ten wyjątek już w miastach nie funkcjonuje, bowiem obowiązują selektywne zasady zbierania odpadów, w tym zielonych. Oznacza to całkowity zakaz spalania tych odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, czyli w spalarniach.

Co zrobić z odpadami?

Najprostszym sposobem jest prywatny kompostownik, który później można ponownie wykorzystać. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Większość opadłych liści to znakomity materiał na kompost. Te natomiast, które się nie nadają do kompostowania powinny być gromadzone w specjalnych pojemnikach i odbierane z ogrodu, jako odpady zielone.

Kary są srogie

Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł. Natomiast Art. 191. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.

Harmonogram zbiórki odpadów

Pojemntrashcan-151725_150.pngiki wystawiane będą dwa dni przed odbiorem przy parkingu nr 2.

1. Odpady komunalne niesegregowane:

MAJ -14, 28
CZERWIEC -11, 25
LIPIEC - 9, 23
SIERPIEŃ - 6, 20
WRZESIEŃ - 3, 17
PAŹDZIERNIK - 1, 15, 29

2. Odpady segregowane (pojemniki z żółtą klapą):

MAJ -19
CZERWIEC -16
LIPIEC - 14
SIERPIEŃ - 11
WRZESIEŃ - 8
PAŹDZIERNIK - 6

3. Odpady segregowane (pojemniki z zieloną klapą):

LIPIEC - 9
PAŹDZIERNIK - 1
 

Ze względu na ścisłąkontrolęna wysypisku prosimy nie składowaćsprzętu gosp. domowego (lodówki, kuchenki elektryczne itp.) gdyżgrozi to cofnięciem transportu z wysypiska. W/w sprzęt należy wywieśćna własny koszt do utylizacji.

UWAGA UŻYTKOWNICY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

electricity-148818_150.pngInformujemy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków ROD „Zalesie"  nr 10/04/15 z dnia 11.04.2015 r. działkowicze, którzy w terminie do dnia 30 czerwca br. nie dokonają wpłaty składki członkowskiej oraz pozostałych składników finansowych niezbędnych w działalności i funkcjonowaniu ogrodu, zostaną pozbawieni dopływu energii elektrycznej do altan do czasu uregulowania w/w należności.

Jednocześnie informujemy, że z tytułu rozłączenia i ponownego podłączenia energii elektrycznej za nie terminowe dokonanie wpłaty zgodnie z w/w uchwałąpobierana jest opłata w wysokości 50.00 zł

Działkowcy, którzy nie opłacą składek w terminie z przyczyn losowych mogą być zwolnieni z nanoszenia w/w kary po udokumentowaniu powstałej przyczyny.

f t g m

UWAGA!
 
Obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodami o DMC powyżej 3,5 tony na teren ogrodu.

 

Każda ingerencja osób nieuprawnionych w skrzynki elektryczne na terenie działek będzie zgłaszana na policję

 
 

Na terenie całego kraju, także w ogrodach działkowych, obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ZIELONYCH (biodegradowalnych).